Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Besloten Vennootschap Roodman BV statutair gevestigd te Rotterdam, zaakdrijvende te Spijkenisse aan de Ir. H. de Grootweg 42b nader te noemen RM.

Artikel 1, Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering
en/of vervaardiging van zaken en/of verrichtingen van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen. In deze voorwaarden wordt RM ook wel aangeduid als opdrachtnemer en wordt de wederpartij van RM aangeduid als opdrachtgever. Standaard voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 2, aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan opdrachtnemer mag uitgaan. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats van opdrachtnemer.

Artikel 3, Ontwerpen en materialen

Tenzij anders overeengekomen behoudt opdrachtnemer alle rechten waaronder auteursrechten

en rechten van intellectuele of industriële eigendom op de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen ook voor wat betreft de gedane offertes. Deze stukken blijven eigendom

van opdrachtnemer en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of anderszins worden gebruikt, waarbij niet van belang is of opdrachtgever  al dan

niet kosten in rekening zijn gebracht voor het  vervaardigen van deze stukken. RM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. RM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor door opdrachtgever voorgeschreven materialen. Opdrachtnemer aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

Artikel 4, Overeenkomsten

Alle orders binden RM eerst nadat deze door RM zijn aanvaard. Aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van RM dan wel uit het feit dat RM uitvoering geeft aan de overeenkomst. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van RM inden RM niet voor zover deze niet door RM schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeelsleden worden beschouwd alle werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 5, Levertijd

De levertijd overeengekomen voor start van de bouw gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van de opdrachtnemer en deze de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat RM kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding voorzien en de nodige materialen RM tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven tot schade- vergoeding tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De prijzen van RM zijn berekend voor levering af bedrijf, bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. Vanaf het moment van afzondering van de goederen t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever. Wanneer door verkochte zaken of aangeboden diensten door opdrachtgever niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot de beschikking van opdrachtgever. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever. Na ommekomst van voornoemde periode heeft RM het recht hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht van RM op schadevergoeding.

Artikel 6, Vergunningen/ontheffingen

Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit t voeren tijdig verkregen zijn.

Artikel 7, Bouwlocatie

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de bouwlocatie bouwrijp is. Bouwrijp zijn houdt in:

-de bouwlocatie dient geëgaliseerd te zijn;

-de bouwlocatie moet vrij zijn van obstakels die de uitvoering van de bouwopdracht kunnen belemmeren;

-de bouwlocatie dient vrij te zijn van boomwortels, puin, etc. tot een diepte van 70 cm beneden 0-peil;

-de bouwlocatie dient met een vracht c.q. bestelwagen bereikbaar te zijn;

-bereikbaarheid na lossen met vrachtwagen loopafstand niet meer als 20 meter;

-niet-bouwrijpe locaties kunnen door de opdrachtnemer tegen meerkosten bouwrijp worden gemaakt.

Artikel 8, Meerwerk

In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet inbegrepen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen: grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuisnet van de riolering, van gas of water, of op het elektriciteitsnet, de extra kosten  van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materieel zoals in het geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval en het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan zaken die aan-op-of nabij het werk aanwezig zijn. Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet-voorziene kosten waaronder begrepende kosten die ontstaan doordat de werkzaamheden niet in de gewone daguren kunnen geschieden en de reis- en verblijfskosten die niet waren inbegrepen in de prijs. Alle wijzigingen in het aangenomen werk in opdracht van de opdrachtgever aangebracht of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw of doordat van de geschatte hoeveelheden moet worden als meerwerk.

Artikel 9, Reparatie/vervangen materialen

Bij reparatie vervangen materialen of zaken worden slechts aan opdrachtgever overgedragen inden zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Voor het overige wordt door de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en zaken ten gunste van RM en zonder dat de opdrachtgever terzake enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van RM het noodzakelijk of wenselijk is dat de vervangen materialen  of zaken vernietigd moeten worden is RM gerechtigd om deze zaken te (doen) vernietigen.

Artikel 10, Onuitvoerbaarheid van de opdracht.

Indien de overeenkomst niet RM kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren hoeft RM het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Daarnaast heeft RM het recht nakoming van de verplichtingen op te schorten en is RM niet verzuim als ten gevolge van veranderingen in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de risicosfeer van RM liggen, RM tijdelijk verhinderd is de verplichtingen na te komen. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer wordt mede verstaan, onwerkbare weersomstandigheden, het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, brand, staking of werkonderbrekingen of het verloren gaan

van de te verwerken materialen, import - of handelsverboden. In geval van blijvende onmogelijkheid dan wel tijdelijke onmogelijkheid die meer dan zes maanden voortduurt, is RM bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat opdrachtgever recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. Als opdrachtnemer de verplichting gedeeltelijk is nagekomen is opdrachtgever gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

Artikel 11, Reclames

Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. Reclames na vertrek van het personeel dat het werk heeft uitgevoerd worden niet in behandeling genomen tenzij opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij opdrachtnemer te reclameren deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen een termijn van zes maande na levering.

Artikel 12, Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer tot te rekenen tekortkoming met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Niet voor vergoeding komen in aanmerking bedrijfsschade (zoals bv stilligschade, derving van inkomsten e.d) door welke oorzaak dan ontstaan. Opdrachtgever dient zichzelf desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook genaamd die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van de geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voorzover opdrachtnemer daarvoor verzekerd is. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is opdrachtnemer niet aansprakelijk. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de dooropdrachtgever geleden schade. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer terzake van het gebruik van de door opdrachtgever toegezonden tekeningen of andere zaken resp. gegevens.

Artikel 13, Garantie

Op de door RM geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan RM is verleend en jegens RM wordt nagekomen. Restitutie wordt verleend in geval ban acceptatie van de garantie aanspraak door de fabrikant c.q. leverancier  tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan RM wordt vergoed. Opdrachtnemer staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk gedurende een periode tot zes maanden na de oplevering. Voor wat betreft de constructie geldt een garantie termijn van 15 jaar na datum oplevering.

Artikel 14, Prijswijziging

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van de offerte. Indien en voorzover de termijn tussen de datum van offerte en de aflevering of oplevering een tijdvak van zes maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van materialen e.d. in die periode wijziging hebben ondergaan, wordt de overeengekomen prijs of de overeengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd.

Artikel 15, Eigendomsvoorbehoud/Pandrecht

Opdrachtgever wordt slecht onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zolang opdrachtgever zoland opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijk overeenkomst niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan. Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd om de door opdrachtnemer geleverde zaken een hypotheekrecht, een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.

Artikel 16, Ontbinding

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, in geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making  van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 17, Betaling

Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk. Tenzij anders overeengekomen zijn de basiscondities:
-85%  van de aanneemsom bij levering materialen en
-15% bij oplevering.

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever in verzuim en zal opdrachtgever vanaf veertien dagen na factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand waarbij het gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Opdrachtnemer is gerechtigd alvorens te leveren of met nakoming van de opdracht voort te gaan, voldoende zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. Ingeval opdrachtgever weigert om de verlangde zekerheid te stellen is opdrachtnemer gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan middels een daartoe schriftelijke verklaring. Opdrachtnemer is gerechtigd tot opschorting van de overeengekomen werkzaamheden ingeval opdrachtgever in gebreke is meet de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit recht tot opschorting geldt ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de afgesproken termijn(en) van betaling, en voorts wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatelenstelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaak of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie (rood), wordt ontbonden, of bij wijziging van de identiteit van de opdrachtgever. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op opdrachtgever te verreken.

Artikel 18, Incassokosten

Wanneer RM genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is RM gerechtigd aan de schuldenaar een vergoeding te berekenen wegens de door RM gemaakte kosten van tentminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €250,-

Artikel 19, Geschillen

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van RM tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.